บริษัท บลูพิน อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบสมัครงาน
Job Application Form

โปรดกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน

ตำแหน่งที่สมัคร
(Expected Position)

ตำแหน่งอื่นที่สนใจ
วันที่ (Date)*


เงินเดือนที่ต้องการ : Expected Salary  *
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งใด *
Which channel did you know the job vacancy of the company?

ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

ชื่อ (ภาษาไทย): * นามสกุล(ภาษาไทย): *
Name (English): * Surname (English): *
ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address): *
เบอร์โทรศัพท์ (Tel.): เบอร์มือถือ (Mobile): * อีเมล์ (E-mail): *
วัน/เดือน/ปีเกิด/(Date of Birth):   * อายุ(Age): * เพศ(Sex): ชาย     หญิง*
ส่วนสูง(Height): cm.* น้ำหนัก(Weight): kg.*
สัญชาติ(Nationality): * ศาสนา(Religion): *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (Household Registration): *
เลขที่บัตรประชาชน: - - - - *
(ID Card No.)
ออกให้โดย: *
(Issued by)
 
วันหมดอายุ: *
(Expired-Date)
ภูมิลำเนา: *
(Domicile)
 
 • สถานภาพทางทหาร*
  (Military Status)
 • ได้รับการยกเว้น
         Exempted
 • ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
       Not Exempted
 • เรียนรักษาดินแดน
       R.O.T.C.
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
       Conscripted
 • สถานภาพที่อยู่ปัจจุบัน*
  (Living Status)
 • บ้านส่วนตัว
         Own Home
 • บ้านเช่า/หอพัก
         Rent Home
 • อาศัยอยู่กับบิดามารดา
         Live with the parent
 • อาศัยอยู่กับผู้อื่น
         Live with Others
 • สถานภาพสมรส*
  (Married Status)
 • โสด
         Single
 • แต่งงาน
         Married
 • หย่าร้าง
         Divorced
 • หม้าย
         Widowed
 • จำนวนบุตร คน
  No. of Children
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส(Married Name) อาชีพ(Occupation) อายุ(Age)
ชื่อ-นามสกุล บิดา(Father's name) อาชีพ(Occupation) อายุ(Age)
ชื่อ-นามสกุล มารดา(Mother's name) อาชีพ(Occupation) อายุ(Age)
จำนวนพี่น้อง (No. of Relatives) ท่านเป็นลำดับที่ Being the number of
1.ชื่อ-นามสกุล (Name & Surname) อาชีพ (Occupation) อายุ (Age)
2.ชื่อ-นามสกุล (Name & Surname) อาชีพ (Occupation) อายุ (Age)
3.ชื่อ-นามสกุล (Name & Surname) อาชีพ (Occupation) อายุ (Age)
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเร่งด่วน* ความสัมพันธ์ โทรศัพทฺ์
ชื่อบุคคลค้ำประกัน (Guarantor)
ความสัมพันธ์ (Relationship)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Tel.)    อาชีพ (Job)   

ประวัติการทำงาน (Job Experience)

(จากปัจจุบันแล้วย้อนกลับไปตามลำดับ)

1.ชื่อบริษัท : Company's Name * ที่อยู่ : Address* โทรศัพท์ : Tel.
*
ตำแหน่ง : Position * รายละเอียดความรับผิดชอบ : Job Descriptions*
ชื่อผู้บังคับบัญชา *
Superior's Name
ระยะเวลาทำงาน (จาก - ถึง) *
Employment Period (From-To)
เงินเดือน *
Salary
รายได้อื่น ๆ *
Other Benefits
เหตุผลที่ออกจากงาน : Reason of Leaving *
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและทางบริษัทสามารถสอบถามได้ 2 ท่าน
(Non-relatives who know your history and the company can ask 2 people)
กรอกอย่างน้อย 1 ท่าน
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
ตำแหน่ง
Position
สถานที่ทำงาน
Address
โทรศัพท์
Telephone
ความสัมพันธ์
Relationship

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

ระดับการศึกษา สูงสุด:
 *
สถาบันการศึกษา:
 * 
คณะ:
  
สาขาวิชา:
 * 
ปีที่จบการศึกษา:
 พ.ศ * 
เกรดเฉลี่ย:
 * 
กิจกรรมระหว่างเรียน:
 


ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ฝึกงาน (Training)

ลำดับ:No. ชื่อหลักสูตร:Course Name ชื่อสถาบัน/บริษัท:Institute Name ระยะเวลา:Time Period

ความสามารถทางภาษา (Language Ability)*

ภาษา Language การอ่าน : Reading การพูด : Speaking การฟัง : Listening การเขียน : Writing
  ดี
Good
พอใช้
Average
เล็กน้อย
Poor
ดี
Good
พอใช้
Average
เล็กน้อย
Poor
ดี
Good
พอใช้
Average
เล็กน้อย
Poor
ดี
Good
พอใช้
Average
เล็กน้อย
Poor
อังกฤษ | English
อื่น ๆ ระบุ | Others
Certificate TOEIC TOEFL อื่นๆ ระบุชื่อ

ความสามารถพิเศษ (Special Ability)*

ทักษะพิมพ์ : Typing ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ : Computer Skill
ภาษาไทย | Thailand : คำ/นาที (WPM.)
ภาษาอังกฤษ | English : คำ/นาที (WPM.)
MS.Windows ได้ดี พอใช้ ไม่ได้เลย   |    MS.Office ได้ดี พอใช้ ไม่ได้เลย
Photoshop ได้ดี พอใช้ ไม่ได้เลย   |    Illustrator ได้ดี พอใช้ ไม่ได้เลย
อื่นๆ โปรดระบุ (Please specify) ได้ดี พอใช้ ไม่ได้เลย
ขับรถยนต์ (Drive a Car)      ได้    ไม่ได้   
มีรถยนต์ส่วนตัว (Driving your own car)    มี      ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (Driving License)    มี    เลขที่ใบขับขี่ (Driving License No.):     ไม่มี
ขับรถจักรยานยนต์ (Drive a Motocycle)    ได้    ไม่ได้   
มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว (Driving your own motocycle)    มี     ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (Driving License)   มี    เลขที่ใบขับขี่ (Driving License No.):     ไม่มี

อื่นๆ (Others)

1.ท่านมีความบกพร่องของร่ายกายหรือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่ (Have you any handicap, chromic disease, or other disabilities?) * ไม่มี (No)  
มี (Yes)   โปรดระบุ (Please specify)
2.ท่านเคยเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
(Have you ever been ill or have an accident so that you have to attend a treatment in the vet or not?) *
ไม่เคย (No)  
เคย (Yes)   โปรดระบุ (Please specify)
3.ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยทำผิดทางอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ (Have you ever been judged bankrupt or have committed a criminal or civil offense?) * ไม่เคย(No)  
เคย (Yes)   โปรดระบุ (Please specify)
4.ท่านมีคดีความ ถูกฟ้องต่อศาลและหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือไม่
(You have a lawsuit. Was filed in court and / or in trial?) *
ไม่เคย(No)  
เคย (Yes)   โปรดระบุ (Please specify)
5.ท่านเคยถูกปลดออกจากงานหรือไม่
(Have you ever been discharged from employment?) *
ไม่เคย(No)  
เคย (Yes)   โปรดระบุ (Please specify)
6.ท่านมีเพื่อน หรือญาติที่ทำงานกับทาง บจก.บลูพิน อินเตอร์เทรด หรือไม่
(Do you have friends or relatives who work with Bluepin Intertrade Co., Ltd.?) *
ไม่มี(No)   มี (Yes)  
ระบุ(ชื่อ-นามสกุล) (Name-Surname)
ตำแหน่ง (Position)
ความสัมพันธ์ (Relationship)
7.ท่านยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านหรือไม่
(You consent to the company's criminal record review. Did you print your fingerprint?) *
ยินยอม(Yes)  
ไม่ยินยอม (No)   โปรดระบุ (Please specify)
8.หากบริษัทรับท่านเข้าทำงาน ท่านสามารถหรือปฎิบัติงานได้เมื่อใด
(If the company accepts you to work. When can you do it?) *
โปรดระบุ (Please specify)
กรณีปัจจุบันยังทำงานอยู่ ต้องแจ้งลาออกล่วงหน้ากับบริษัทเดิมวัน()


วันที่ (Date)